1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van alle behandelovereenkomsten welke worden aangegaan met praktijk fysiotherapie Schaafdries. Zorgvragers cq. hun wettelijke vertegenwoordig(st)er(s) verklaren zich door het enkele feit van het zich onder behandeling (laten) stellen, het maken van een afspraak hiertoe, dan wel door het indienen van een verzoek tot het verstrekken van patiënten informatie, bekend met-, en accepteren deze betalingsvoorwaarden.

2. Alle aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het maximum bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheids-verzekering van de behandelend fysiotherapeut resp. de praktijk in het betreffende geval aanspraak geeft.

3. De kosten van behandeling van minderjarigen, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordig(st)er(s) indien er geen sprake is van een overeenkomst met de zorgverzekeraars waarbij de minderjarige is verzekerd. Ook als een minderjarige niet verzekerd blijkt voor zorgkosten worden de behandelingen in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordig(st)er(s) van de minderjarige.

4. Behandeling geschiedt tegen de tarieven als vermeldt op de “tarieflijst niet-gecontracteerde zorg” tenzij sprake is van een contract met de zorgverzekeraar waarbij zorgvrager verzekerd is. In dat geval geschiedt behandeling tegen het met de betreffende zorgverzekeraar overeengekomen tarief mits het behandelingen betreft die volgens de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar in aanmerking komen voor vergoeding. Voor behandelingen manuele therapie die op enig moment door een zorgverzekeraar slechts deels worden vergoed, worden bij de zorgvrager dan wel diens wettelijke vertegenwoordig(st)er(s) het niet vergoede deel van de behandelkosten in rekening gebracht. Dit tot het maximum tarief per prestatie manuele therapie, zoals door de praktijk contractueel vastgelegd met de vigerende zorgverzekeraar en voor zover de aanspraak op gedeeltelijke vergoeding reikt. Voor het op verzoek aan derden verstrekken van informatie geldt een apart tarief conform de vigerende prijslijst. Voor behandelingen buiten reguliere werktijden kan een toeslag van 100% in rekening worden gebracht.

5. Afspraken welke niet binnen 24 uur voor de datum en tijd van de afspraak worden afgezegd, worden volledig in rekening gebracht bij de zorgvrager. Dit geldt ook voor de, fysiofit en zwangerschapstrainingen. Medische fitness abonnementen hebben een vaste looptijd van 10 weken. Afspraken voor medische fitness die afgezegd worden geven derhalve in beginsel geen recht op restitutie of verschuiving van de prestatie naar een andere datum. Bij een besluit tot collectieve vakantie van een medische fitnessgroep en in zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden van de deelnemer kan hiervan worden afgeweken. Het eindoordeel hierover ligt immer bij ons.

6. Voor aanvang van iedere behandeling kan de zorgvrager desgevraagd schriftelijk geïnformeerd worden betreffende de behandeling en de daaraan per sessie verbonden kosten. Voordat tot verstrekking van informatie wordt overgegaan kan de informatievrager informeren naar de daaraan verbonden kosten.

7. De kosten van een eerste behandeling meteen na het onderzoek (binnen dezelfde sessie) zullen apart op dezelfde behandeldatum worden gedeclareerd. Indien u dit niet wilt kunt dit aangeven aan uw behandelend therapeut. Er zal dan een afspraak worden aangeboden om de behandeling op een ander tijdstip/ dag uit te voeren.

8. Vragen over in rekening gebrachte kosten van behandelingen en / of informatieverstrekking dient men binnen 8 dagen na declaratiedatum tot de zorgverlener te richten. Terugbezorging van de door de zorgverlener geadviseerde en verstrekte hulpmiddelen laat de verplichting tot betaling onverlet.

9. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de zorgvrager / informatievrager wenst te klagen bij welke overkoepelende beroepsorganisatie van de zorgverlener of welke andere instantie dan ook.

10. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking binnen 30 dagen na dagtekening van de rekening te geschieden. De betaling wordt in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld. Bij overschrijding van de betalingstermijn ontvangt de zorgvrager en / of informatievrager een herinnering, waarna betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de herinnering dient te geschieden. Indien de zorgvrager en / of informatievrager dan nog in gebreke blijft, zal een aanmaning worden verzonden. Het bedrag van de oorspronkelijke declaratie zal daarbij met €. 25.- worden verhoogd. Betaling dient vervolgens binnen 7 dagen na dagtekening van de aanmaning te geschieden.

11. Bij niet-betaling van de aanmaning binnen 7 dagen na dagtekening hiervan, mag de zorgverlener per maand 4% rente over het gehele bedrag (declaratie + verhoging) van de aanmaning in rekening brengen, gerekend vanaf de dag van de overschrijding van de betalingstermijn van de aanmaning.

12. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd verdere behandeling op te schorten of hernieuwde behandeling te weigeren. De zorgverlener kan verlangen dat deze dan tegen contante betaling vooraf wordt verricht.

13. Alle kosten binnen en buiten rechte, verbonden aan de incassering van vorderingen komen ten laste van de in gebreke gebleven zorgvrager en / of informatievrager c.q. zijn / haar in gebreke gebleven wettelijke vertegenwoordig(st)er(s). De kosten hiervan bedragen minimaal €65,-- (excl. BTW), waarbij moet worden aangetekend dat de zorgverlener niet is gehouden aan te tonen dat hij / zij in de uitgave van zulke kosten is vervallen.

14. Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

15. Hiermede komen voorgaande voorwaarden te vervallen.

Aan de tekst op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

U kunt de handelsvoorwaarden hier downloaden.

Ravenstein mei 2023