Modelregeling - fysiotherapeut – patiënt

In onze praktijk is bij alle behandelovereenkomsten- en situaties de modelregeling fysiotherapeut – patiënt van het KNGF vigerend.

Modelregeling Fysiotherapeut – Patiënt

Begripsomschrijving

Artikel 1
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder:

a) Fysiotherapeut: degene die hier te lande als fysiotherapeut geregistreerd is.
b) Patiënt: degene die zich ter verkrijging van fysiotherapeutische hulp en adviezen tot een fysiotherapeut wendt.
c) Behandelingsovereenkomst

  • 1. De overeenkomst waarbij een natuurlijk persoon, de fysiotherapeut, zich in de uitoefening van een fysiotherapeutisch beroep of bedrijf, tegenover een ander, de patiënt, verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de fysiotherapie.
  • 2. Geen behandelingsovereenkomst is aanwezig indien het betreft handelingen ter beoordeling van de gezondheidstoestand in termen van functies, activiteiten en participatie van een persoon, verricht in opdracht van een ander dan die persoon in verband met vaststelling van aanspraken of verplichtingen, de toelating tot een verzekering of voorziening, of de beoordeling van de geschiktheid voor een opleiding, een arbeidsverhouding of de uitvoering van bepaalde werkzaamheden.
  • 3. Indien in de uitoefening van een fysiotherapeutisch beroep of bedrijf, anders dan krachtens een behandelingsovereenkomst fysiotherapeutische zorg of adviezen worden gegeven, zijn de bepalingen uit deze modelregeling van overeenkomstige toepassing voor zover de aard van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet.

d) Handelingen op het gebied van fysiotherapie: werkzaamheden die gerelateerd zijn aan het verlenen van gezondheidszorg en die behoren tot het deskundigheidsgebied van de fysiotherapeut, zoals beschreven in artikel 29 leden 1 en 2 van de Wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg alsmede activiteiten van de fysiotherapeut zoals beschreven in het door het KNGF vastgestelde Beroepsprofiel Fysiotherapeut 2005 (www.fysionet.nl button A-Z dossiers ‘Beroepsprofiel’).

Verder lezen kunt u onder deze link.